Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

wpis w: CZASOPISMA N-T | 0

 

Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych – jest czasopismem naukowo-technicznym o numerze ISSN 2450-1859, działającym od 2014 roku.

Czasopismo „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” o profilu interdyscyplinarnym, podejmuje zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa obiektów technicznych tworzonych przez człowieka, dla realizacji różnorodnych jego potrzeb, w tym również obiektów budowlanych, które stanowią podstawowe elementy środowiska życia człowieka. Z uwagi na dużą trwałość technicznych obiektów antropogenicznych kształtują one przez wiele lat warunki bezpieczeństwa życia człowieka.
Inżynieria bezpieczeństwa ww. obiektów obejmuje wiedzę z zakresu inżynierii ich bezpieczeństwa rozumianą jako sposób: kształtowania, czyli projektowania i realizacji, bezpiecznych obiektów technicznych a także ich eksploatowania, czyli użytkowania i utrzymywania, z uwzględnieniem zasad gwarantujących zachowanie ich bezpieczeństwa.
Inżynieria bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych polega na podejmowaniu działań uodparniających te obiekty na określone zagrożenia, polegających na nadawaniu tym obiektom cech umożliwiających: przeciwstawienie się przewidywanym zagrożeniom generowanym w samym obiekcie a także w jego otoczeniu, możliwym do wystąpienia w czasie jego tworzenia, a także w czasie jego późniejszej eksploatacji, likwidacji lub zmniejszeniu przewidywanych zagrożeń generowanych w obiekcie jak i w jego otoczeniu oraz utrzymaniu określonego poziomu bezpieczeństwa obiektu przy założonym stopniu ryzyka.
Inżynieria bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych wymaga nie tylko wiedzy interdyscyplinarnej, ogólnotechnicznej i specjalistycznej w zakresie znajomości podstawowych metod i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem ale również znajomości zasad inżynierii bezpieczeństwa przyjmowanych w przepisach prawa.

W czasopiśmie prezentowane są istotne dla bezpieczeństwa problemy techniczno-prawne, organizacyjne i ekonomiczne występujące w procesach projektowania, realizacji oraz eksploatacji obiektów antropogenicznych . Stanowi ono również dogodne forum wymiany doświadczeń w zakresie monitorowania stanu bezpieczeństwa obiektów technicznych, w tym obiektów budowlanych, z uwzględnieniem zasad diagnostyki budowlanej, w tym wykonywania opracowań technicznych oraz okresowych kontroli obiektów budowlanych.

Adres strony: http://www.inzynieriabezpieczenstwa.com.pl/

Redaktor Naczelny: dr inż. Adam BARYŁKA