Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów Techników i Mechaników Polskich razem z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego oraz Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej jest organizatorem III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, która odbędzie się 19-20 września 2019 r.

Przedmiotem Konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w  procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka.

Celem Konferencji jest przedstawienie:

 • praktycznych aspektów teorii inżynierii bezpieczeństwa obiektów;
 • stosowanych metod projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa;
 • kierunków rozwoju technologii tworzenia bezpiecznych obiektów;
 • metod technicznej diagnostyki bezpieczeństwa obiektów stosowanych
  w procesie ich projektowania, wykonaw­stwa i eksploatacji;
 • zagadnień bezpieczeństwa obiektów w przepisach prawa oraz potrzeb
  i kierunków ich nowelizacji;
 • ekonomicznych aspektów inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

W Konferencji weźmie udział około 250 -300 uczestników reprezentujących uczelnie wyższe, ośrodki naukowo – badawcze oraz firmy związane z problematyką bezpieczeństwa. W ramach konferencji wygłoszone zostaną  referaty problemowe (zamówione przez organizatorów) oraz wybrane referaty zgłoszone przez uczestników. Wybrane referaty, po ocenie przez recenzentów zostaną opublikowane w międzynarodowej monografii naukowej.

Patronat Honorowy objęli:

 • Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej,
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy,
 • Warszawski Dom Technika,
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
 • Lotnicza Akademia Wojskowa,
 • Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
 • Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej
 • Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Główny Urząd Miar

Udział w Komitecie Honorowym potwierdziło już 19 rektorów wyższych uczelni technicznych z całej Polski.

Komitet Honorowy PIBOA

Funkcję Przewodniczącego Komitetu Naukowego objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

Komitet Naukowy PIBOA

Patronat medialny konferencji objęły czasopisma naukowo-techniczne: 

 • Inżynieria bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych,
 • Modern engineering,
 • Materiały budowlane
 • Safety & Defense,
 • Przegląd techniczny,
 • Rzeczoznawca
 • Biegły sądowy,
 • Portal kujawsko – pomorski,
 • Szkło i ceramika

Terminarz:

Do 31.05.2019 – zgłoszenie udziału i nadesłanie streszczeń referatów w języku polskim i angielskim zawierające imiona i nazwiska autorów, miejsce ich zatrudnienia, tytuł referatu oraz treść nieprzekraczającą objętości 1 strony A4 pocztą elektroni­czną na adres:  owsimp_konferencja@wp.pl.

Do 17.06.2019 – powiadomienie autorów o przyjęciu zgłoszo­nego referatu i przekazanie wymagań redakcyjnych.

Do 30.06.2019 – przesłanie przez autorów pełnego tekstu referatu i dokonanie opłaty za uczestnictwo w Konferencji.

Do 15.07.2019 – ostateczna kwalifikacja referatów, ustalenie szczegółowego programu Konferencji.

Koszt konferencji:

 • koszt uczestnictwa w dwudniowej konferencji n- t wynosi 250 zł / dla członków FSNT NOT koszt wynosi 150 zł (cena zawiera materiały konferencyjne, uczestnictwo w 2 -dniowych obradach konferencyjnych, obiad),
 • publikacja jednego artykułu w recenzowanej monografii naukowej wynosi 150 zł dla uczestnika konferencji,
 • uczestnictwo w uroczystej Gali w dniu 19.09.2019 wynosi 200 zł

Opłaty za udział w konferencji n-t należy dokonywać do dnia 31.07.2019 na podany adres organizatora:

Oddział Warszawski SIMP, Czackiego 3/5, 00 – 043 Warszawa

Numer konta 41 1020 1156 0000 7002 0007 5135

z dopiskiem „III Konferencja Naukowo-Techniczna ” i podaniem danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).

UWAGA! PODCZAS KONFERENCJI MOŻLIWE BĘDZIE ODBYCIE DODATKOWO PŁATNYCH KURSÓW I SZKOLEŃ W ZAKRESACH:

 • Szkolenia dla osób zainteresowanych uzyskaniem państwowych kwalifikacji w zakresie eksploatacji lub/i dozoru grup 1,2,3. Po szkoleniu można będzie przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją numer 614 powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki działającą przy Oddziale Warszawskim SIMP.
 • Szkolenie dla pracodawców pełniących obowiązki służby BHP. Jest to szkolenie dla pracodawców, którzy na podstawie art. 237 [11] § Kodeksu Pracy będą wykonywali w swoim zakładzie zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie zostanie zakończone egzaminem.
 • Szkolenie dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień rzeczoznawcy ds. wyceny maszyn urządzeń i pojazdów.

Informacja o III PIBOA Wrzesień 2019

 

Informacja o III PIBOA w jęz. angielskim i francuskim

III Conference PESAO

III Conférence PGSOA