Organizatorzy: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysły Materiałów Budowlanych oraz Instytut Naukowy Inżynierii Budowlanych Obiektów Antropogenicznych zapraszają na  IV Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, która odbędzie się w dniach 15 – 16 kwietnia 2021 r. w Warszawskim Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej, ul. Czackiego 3/5 w Warszawie.

Przedmiotem kolejnej edycji planowanej konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w  procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka.

Celem Konferencji jest przedstawienie:

 • praktycznych aspektów teorii inżynierii bezpieczeństwa obiektów,
 • stosowanych metod projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa,
 • kierunków rozwoju technologii tworzenia bezpiecznych obiektów,
 • metod technicznej diagnostyki bezpieczeństwa obiektów stosowanych w procesie ich projektowania, wykonaw­stwa i eksploatacji,
 • zagadnień bezpieczeństwa obiektów w przepisach prawa oraz potrzeb i kierunków ich nowelizacji,
 • ekonomicznych aspektów inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

W Konferencji weźmie udział około 200 – 300 uczestników reprezentujących uczelnie wyższe, ośrodki naukowo – badawcze oraz firmy związane z problematyką bezpieczeństwa. W ramach konferencji wygłoszone zostaną  referaty  pro­blemowe (zamówione przez organizatorów) oraz wybrane referaty zgłoszone przez uczestników. Wybrane referaty, po ocenie przez recenzentów, zostaną opublikowane materiałach konferencyjnych E3S Web of Conferences (indeksowane w bazach Web of Science i Scopus) oraz w  punktowanych czasopismach z listy MNiSW.

 

Biuro Konferencji

Oddział Warszawski SIMP

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5 pok. 512

Tel. 22 827 02 44,  Email: owsimp_konferencja@wp.pl

PKO BP SA Oddział 1 Warszawa  41 1020 1156 0000 7002 0007 5135

 

Patronat Honorowy przyjęli

• JM Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dr hab. inż. Jacek WRÓBEL, prof. ZUT
• JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz WÓJS
• JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Obrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie gen. SW w st. sp. dr  Jacek POMIANKIEWICZ
• JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzy Piotr GWIZDAŁA
• JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK
• JM Rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew PATER
• JM Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej, gen. bryg. pil. dr Piotr KRAWCZYK
• JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, prof. dr hab. inż. Zbigniew KORUBA
• JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej dr hab. inż. Piotr KOSZELNIK, prof. PRz
• JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu dr Paweł STRÓZIK
• JM Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej bryg. dr inż. Jarosław CHODOROWSKI
• JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy prof. dr hab. inż. Marek ADAMSKI
• JM Rektor Politechniki Opolskiej dr hab. inż. Marcin LORENC
• JM Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Teofil JESIONOWSKI
• JM Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży dr hab.Roman ENGLER, prof. nadzw.

• Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
• Warszawski Dom Technika NOT
• Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
• Towarzystwo Konsultantów Polskich
• Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx”
• Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
• Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
• Stowarzyszenie Geodetów Polskich
• Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich
• Stowarzyszenie N-T Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego
• Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

 

ZUT Szczecin  Politechnika Wrocławska  WSBiO Warszawa  Politechnika Śląska  Uniwersytet Gdański  Politechnika Lubelska  Lotnicza Akademia Wojskowa Politechnika Świętokrzyska  Politechnika Rzeszowska   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Szkoła Główna Służby Pożarniczej  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy  Politechnika Opolska  KSOIN WDT NOT FSNT NOT  TKP  ProCax  SPWiR   STP  SGP  ST-STOP   SITSPOŻ  SITK_RP

   

Komitet Naukowy skupia wybitnych profesorów uczelni wyższych i instytutów naukowych.

Zaproszenie na udział w Komitecie Naukowym Konferencji przyjęli:

• prof. dr hab. inż. Michał BOŁTRYK, Politechnika Białostocka
• prof. dr hab. inż.  JACEK PIELECHA, Politechnika Poznańska
• prof. zw. dr hab. inż. Andrzej KOLASA, Politechnika Warszawska
• prof. dr hab. inż. Leonard RUNKIEWICZ, Instytut Techniki Budowlanej
• płk prof. dr hab. inż. Michał KĘDZIERSKI, Wojskowa Akademia Techniczna
• płk dr hab. Szymon MITKOW, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna
• płk rez. dr hab. Adam RADOMYSKI, prof. LAW, Lotnicza Akademia Wojskowa
• dr hab. inż. Artur RUSOWICZ, prof. Ucz., Politechnika Warszawska
• dr hab. inż. Jerzy OBOLEWICZ, prof. IBOA, Politechnika Białostocka
• dr hab. inż. Maciej DUTKIEWICZ, prof. Ucz., Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
• dr hab. inż. Stanisław KACHEL, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna
• dr hab. inż. Maciej MAJOR, prof. PCz., Politechnika Częstochowska
• dr hab. inż. Agata DUDEK, prof. PCz., Politechnika Częstochowska
• dr hab. inż. Marcin KNAPIŃSKI prof. PCz., Politechnika Częstochowska
• dr hab. inż. Michał SZOTA, prof. Ucz., Politechnika Częstochowska

Patronat medialny Konferencji objęły czasopisma naukowo-techniczne: 

 • Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
 • Modern Engineering
 • Materiały Budowlane
 • Safety & Defense
 • Przegląd Techniczny
 • Rzeczoznawca
 • Biegły Sądowy
 • Portal Kujawsko-Pomorski
 • Szkło i Ceramika

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – dr inż. arch. Adam BARYŁKA

Wiceprzewodniczący ds. Naukowych – dr inż. Leonard MILEWSKI, UTH

Wiceprzewodniczący ds. kontaktów międzynarodowych – dr inż. Leopold KRUSZKA, WAT

Członkowie:

– dr inż. Elena KISEL – Brest State Technical University (Białoruś)

– dr inż. Andrzej GRZEBIELEC – Politechnika Warszawska

– mgr Krzysztof KONOPKA – PSRiBS, Czasopismo n-t „Biegły Sądowy”

–  Artur GRUSZEWSKI – CRB

– Witold BOGDANIUK – PSRiBS

Sekretariat Konferencji

Anna KRAUZE, Małgorzata BOGDANIUK

WOLNY SŁUCHACZ – IV Międzynarodowa Konferencja N-T PIBOA

Uczestnictwo w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych w charakterze Wolnego Słuchacza jest kierowane przede wszystkim do studentów, którzy za szczególne osiągnięcia naukowe zostali wyróżnieni przez swoich opiekunów naukowych i otrzymali zaproszenie uczestnictwa oraz innych osób związanych z działalnością społeczną FSNT NOT.

Udział z takim zaproszeniem jest całkowicie bezpłatny i daje możliwość:

– udziału w obradach Konferencji
– wymiany swoich doświadczeń z przedstawicielami świata nauki,
– uczestnictwa w wystąpieniach firm sponsorskich,
– otrzymania zaświadczenia potwierdzającego udział w Konferencji,
– korzystania z oferty wystawców prezentujących swoje materiały na stoiskach zewnętrznych.

Nie obejmuje natomiast:

– otrzymania pakietu materiałów konferencyjnych,
– publikacji artykułów,
– obiadu,
– udziału w uroczystym bankiecie.

Udział w charakterze WOLNEGO SŁUCHACZA musi być potwierdzony telefonicznie (+48 22 827 02 44) lub e-mailowo (owsimp_konferencja@wp.pl).

Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji o Konferencji odwiedzając poniższe strony

http://w-simp.pl/iv-miedzynarodowa-konferencja-n-t-piboa/

http://psribs.pl/conferences/iv-miedzynarodowa-konferencja-n-t-problemy-inzynierii-bezpieczenstwa-obiektow-antropogenicznych-wiosna-2021/