Modern Engineering

wpis w: CZASOPISMA N-T | 0

Modern Engineering – jest czasopismem naukowo – technicznym działającym od 2014 roku. ISSN 2450 – 5501.Tematyka publikowanych artykułów naukowych, oryginalnych i przeglądowych, związana jest z każdą dziedziną wiedzy, mającą wpływ na rozwój inżynierii. MODERN ENGINEERING to termin, który nabiera większego znaczenia we współczesnym świecie. Łączy on dwa słowa: modern – współczesny oraz engineering – inżynieria. Zagadnienia MODERN ENGINEERING są poruszane zarówno w teorii jak i w praktycew wielu dziedzinach nauki i przemysłu współczesnego świata. W każdej z nich można znaleźć nawiązanie do techniki. Opracowania zawierają imperatywy i porady, jak zarządzać organizacją, a przede wszystkim jak kierować pracą ludzi, którzy wykorzystując zasoby materialne, w tym obiekty techniczne, wykonują swoją pracę. Ludzie coraz częściej określani są również jako zasoby niezbędne do osiągania celów zakładów pracy, firm, przedsiębiorstw czy urzędów. Zatraca się podmiotowość człowieka w relacjach człowiek – praca, w których człowiek nie tylko pracę wykonuje wykorzystując dostępną technikę (obiekty techniczne) lecz również ją organizuje i tworzy. Wysiłek umysłowy i aktywność w dążeniu co celu wyznaczają sens ludzkiego działania a troska o wykorzystanie możliwości ludzkich i zapewnienie właściwych relacji pomiędzy człowiekiem i jego działaniem skłania do poszukiwania nowych bezpiecznych rozwiązań w obszarze techniki. Dziś inżynieria jest działem nauk praktycznych zajmujących się obiektami antropogenicznymi, w których przekształcany jest wybrany fragment rzeczywistości, obejmujący materię nieorganiczną i organiczną, w tym rośliny, zwierzęta i ludzi. Treści zawarte w poszczególnych numerach wykazują interdyscyplinarność czasopisma a przedstawiane wyniki innowacyjnych badań związanych nowoczesną inżynierią, realizowane przez zespoły badawcze z uczelni i instytutów, mogą służyć nie tylko nauce, ale też gospodarce.W skład zespołu redakcyjnego czasopisma MODERN ENGINEERING wchodzą naukowcy zarówno z Polski, jak i z zagranicy, którzy służą radą i doświadczeniem. Jednocześnie mogą wpływać na propagowanie czasopisma w swoich krajach. Wszystkie publikacje w czasopiśmie Modern Engineering są chronione licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. W celu zapewnia szerszemu gronu dostępu do wyników badań, dzielenia się doświadczeniami i rozwijania interesujących dyskusji, publikowane artykuły i kolejne numery mają charakter otwartego dostępu. Manuskrypty przyjmowane są języku polskim i angielskim.

W imieniu Redakcji serdecznie zapraszam do zapoznania się z czasopismem i publikowania swoich osiągnięć w obszarze inżynierii.

Redaktor naczelny czasopisma Modern Engineering
dr inż. Jerzy ObOLEWICZ