Informacje na temat Warszawskich Dni Techniki dostępne również na stronie

https://www.dni-techniki.ow-simp.pl/aktualne.htm

 

 

 

 

Warszawa – stolica Polski jest siedzibą czołowych uczelni akademickich, wielu instytucji, stowarzyszeń i towarzystw naukowo-technicznych. Przez lata była też siedzibą istotnych dla gospodarki kraju przedsiębiorstw, fabryk i zakładów produkcyjnych wyposażonych w najnowocześniejsze w swoim czasie środki produkcji oraz oferujące towary będące synonimem nowoczesności.

Warszawa – była i nadal pozostaje przodującym miastem w zakresie techniki miejskiej, infrastruktury oraz rozwiązań technicznych służących nie tylko mieszkańcom miasta, ale także gościom z kraju i całego świata licznie odwiedzających stolicę .

W Warszawie miały i mają swoje siedziby instytucje korzystające z najnowocześniejszych technologii w zakresie komunikacji społecznej oraz wielu innych usług, bez których trudno byłoby realizować zadania i jej stołeczne funkcje względem całego kraju.

Ogromny potencjał był i jest często prezentowany w różnego rodzaju przedsięwzięciach, wydarzeniach czy imprezach targowych. W Warszawie odbywały się i nadal odbywają różnego rodzaju festiwale z obszaru wiedzy i nauki. Tutaj, ma swoje siedziby wiele muzeów gromadzących materialne dziedzictwo narodowe ze wszystkich rejonów kraju, różnych epok oraz z różnorodnych obszarów aktywności społecznej. Przykładem jest tu m. in. jedyne w swoim rodzaju i w Polsce Centrum Nauki Kopernik.

Technika, jako obszar działalności publicznej, sytuujący się na styku gospodarki i nauki, często w tych działaniach występowała. Jednak, nie była głównym bohaterem tych wydarzeń, ukazywanych w różnorakich aspektach i przez różne pryzmaty. Niemało tego typu wydarzeń organizowano od dawna w innych rejonach naszego kraju.

Mając powyższe na uwadze, w stołecznym środowisku inżynierskim, w Warszawskim Oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (OW SIMP) pojawiła się przed kilku laty inicjatywa zorganizowania w stolicy Dni Techniki. Z jednej strony, uważano, iż nie tylko potrzebna, ale wręcz niezbędna z uwagi na przeszłość naszego miasta jest promocja osiągnięć warszawskiego przemysłu, instytucji obsługujących techniczną infrastrukturę miasta, instytutów badawczych i naukowych oraz warszawskich uczelni technicznych przez zapoznanie uczestników z techniką oraz zajmującymi się techniką ośrodkami naukowymi i zakładami przemysłowymi, a także podniesienie prestiżu techników i inżynierów. Z drugiej zaś strony, inicjatywa ta wychodziła naprzeciw potrzebie preorientacji zawodowej i edukacji technicznej, związanej z koniecznością przygotowania kadr technicznych dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania miasta i funkcjonujących w nim podmiotów gospodarczych oraz naukowych.

Pierwsze Warszawskie Dni Techniki zostały zorganizowane w 2011 roku pod hasłem „Warszawa – Technika Wczoraj, Dziś, Jutro”. Głównym pomysłodawcą tego wydarzenia jest Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego WDT dr inż. Dariusz Raczkowski, przez dwie kadencje od 2010 do 2018 roku Prezes OW SIMP. Wydarzenie WDT, na stałe zostało wpisane do kalendarza imprez organizowanych przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Idee przewodnie pomysłodawcy i inicjatorów oraz współorganizatorów Warszawskich Dni Techniki miały na uwadze m. in. podkreślenie roli i wkładu inżynierów, techników w podnoszenie cywilizacyjnych standardów życia oraz funkcjonowania miasta, przypomnienie dokonań stołecznego przemysłu opartego na technice oraz jego wkładu w rozwój miasta, przeciwdziałanie upadkowi szkolnictwa zawodowego w regionie, uwypuklenie roli techniki w życiu codziennym miasta.

Zostały określone najważniejsze cele Warszawskich Dni Techniki, do których należą:

  • docenienie zawodu inżyniera i technika
  • zachęcenie młodzieży do nauki o technice
  • rozwój zainteresowań technicznych
  • uświadomienie atrakcyjności studiów technicznych
  • zwiększenie ilości młodzieży w szkołach o profilu technicznym
  • zapoznanie młodzieży z techniką w życiu miasta oraz funkcjonujących w nim ośrodków naukowych i przemysłowych
  • poszerzenie wiedzy o aktualnym stanie techniki i innowacyjności zastosowań technicznych
  • preorientacja zawodowa młodego pokolenia
  • rozbudzanie poczucia dumy z osiągniętych dokonań technicznych.

Niezmiennie, adresatem Warszawskich Dni Techniki jest młodzież: uczniowie ponadpodstawowych szkół technicznych i nie tylko oraz studenci. W wydarzeniach odbywających się w ramach Warszawskich Dni Techniki biorą udział członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych, w tym wielu seniorów ruchu inżynierskiego, dla których kontakt z młodzieżą jest ciekawym doświadczeniem.

Zainicjowany przez OW SIMP pomysł zorganizowania WDT od początku zyskał wsparcie ze strony wiodących stołecznych uczelni technicznych, m. in. Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej. Organizatorzy WDT jak również władze uczelni wyższych wielokrotnie podkreślają, że tylko rzetelna wiedza i kompetencje zawodowe inżynierów, oparte na praktyce zdobytej w zastosowaniu nauki w gospodarce, dają szansę znalezienia wartościowego miejsca w życiu zawodowym i szansę godziwego wynagrodzenia.

Wydarzenie WDT otrzymuje również wsparcie od instytutów badawczych mających swe siedziby w Warszawie, m. in. Instytutu Lotnictwa, Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, Instytutu Techniki Wojsk Lotniczych.
Inicjatywa zyskała poparcie władz samorządowych miasta oraz województwa, o czym świadczy niezmiennie fakt, że WDT odbywają się rokrocznie pod Patronatem Honorowym Wojewody Mazowieckiego oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
Czynnie w organizację Warszawskich Dni Techniki włączyło się szereg firm i zakładów działających w stolicy. Są to firmy z różnego obszaru branżowego takiego  jak przemysł obronny, lotniczy, kosmiczny, motoryzacyjny, ale także firmy działające na rzecz miasta, jak np. Metro Warszawskie.

Do inicjatywy zrodzonej w Oddziale Warszawskim SIMP, stowarzyszeniu działającym na rzecz ruchu społecznego techników i inżynierów polskich, włączyły się nie tylko władze Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT-NOT), ale jakże ważna instytucja jaką jest Muzeum Techniki i Przemysłu NOT.

Warto podkreślić, że organizatorami i gospodarzami wycieczek oraz spotkań w instytutach, uczelniach, zakładach, firmach, które gościły uczestników Warszawskich Dni Techniki byli również zaangażowani członkowie działających tam Kół OW SIMP, z czego jesteśmy tym bardziej dumni.

Z roku na rok, liczba zainteresowanych uczestników Warszawskich Dni Techniki wzrasta, a wydarzenie cieszy się dużym powodzeniem.