IV International S&T Conference
„Problems of Safety Engineering of Anthropogenic Objects” 2021

14 October 2021

 

Organizatorzy: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysły Materiałów Budowlanych oraz Instytut Naukowy Inżynierii Budowlanych Obiektów Antropogenicznych zapraszają na  IV Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, która odbędzie się w dniu 14 października 2021 r. w Warszawskim Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej, ul. Czackiego 3/5 w Warszawie.

Przedmiotem kolejnej edycji planowanej konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w  procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka.

Celem Konferencji jest przedstawienie:

 • praktycznych aspektów teorii inżynierii bezpieczeństwa obiektów,
 • stosowanych metod projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa,
 • kierunków rozwoju technologii tworzenia bezpiecznych obiektów,
 • metod technicznej diagnostyki bezpieczeństwa obiektów stosowanych w procesie ich projektowania, wykonaw­stwa i eksploatacji,
 • zagadnień bezpieczeństwa obiektów w przepisach prawa oraz potrzeb i kierunków ich nowelizacji,
 • ekonomicznych aspektów inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

W Konferencji weźmie udział około 200 – 300 uczestników reprezentujących międzynarodowe uczelnie wyższe, ośrodki naukowo – badawcze oraz firmy związane z problematyką bezpieczeństwa. W ramach Konferencji wygłoszone zostaną  referaty  pro­blemowe (zamówione przez organizatorów) oraz wybrane referaty zgłoszone przez uczestników. Wybrane referaty, po ocenie przez recenzentów, zostaną opublikowane materiałach konferencyjnych E3S Web of Conferences (indeksowane w bazach Web of Science i Scopus) oraz w  punktowanych czasopismach z listy MEiN.

 

Program-IV-Miedzynarodowej-Konferencji-N-T-PIBOA-2021-1

PATRONAT HONOROWY

Patronat Honorowy przyjęli:

• JM Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dr hab. inż. Jacek WRÓBEL, prof. ZUT

• JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz WÓJS

• JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Obrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie gen. SW w st. sp. dr  Jacek POMIANKIEWICZ

• JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzy Piotr GWIZDAŁA

• JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK

• JM Rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew PATER

• JM Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej, gen. bryg. pil. dr Piotr KRAWCZYK

• JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, prof. dr hab. inż. Zbigniew KORUBA

• JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej dr hab. inż. Piotr KOSZELNIK, prof. PRz

• JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu dr Paweł STRÓZIK

• JM Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej bryg. dr inż. Jarosław CHODOROWSKI

• JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy prof. dr hab. inż. Marek ADAMSKI

• JM Rektor Politechniki Opolskiej dr hab. inż. Marcin LORENC

• JM Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Teofil JESIONOWSKI

• JM Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży dr hab.Roman ENGLER, prof. nadzw.

• JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej BIAŁKIEWICZ

• JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM

• JM Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Krzysztof JÓŹWIK

 

• Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

• Główny Urząd Miar

• Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

• Urząd Dozoru Technicznego

• Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

• Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

• Polska Izba Inżynierów Budownictwa

• Instytut Techniki Budowlanej

• Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

• Warszawski Dom Technika NOT

• Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

• Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

• Towarzystwo Konsultantów Polskich

• Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx”

• Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

• Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii

• Stowarzyszenie Geodetów Polskich

• Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich

• Stowarzyszenie N-T Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

• Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

• Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa

• Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

• Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „POLALARM”

ZUT Szczecin  Politechnika Wrocławska  WSBiO Warszawa    Politechnika Śląska   Uniwersytet Gdański  Politechnika Lubelska   Lotnicza Akademia Wojskowa   Politechnika Świętokrzyska  Politechnika Rzeszowska    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu  Szkoła Główna Służby Pożarniczej  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy  Politechnika Opolska   Politechnika Poznańska  Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży  Politechnika Krakowska  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Politechnika Łódzka

GUNB Główny Urząd Miar  Urząd Patentowy RP  UDT  KG PSP   CIOP PIB  PIIB KSOIN  WDT NOT   FSNT NOT  PZITB  TKP   ProCax   SPWiR    STP   SGP   ST-STOP  SITSPOŻ   SITK_RP  SITG  SIMP

 

KOMITET NAUKOWY

Komitet Naukowy skupia wybitnych profesorów uczelni wyższych i instytutów naukowych.

Zaproszenie na udział w Komitecie Naukowym Konferencji przyjęli:

 • prof. dr hab. inż. Michał BOŁTRYK, Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. inż.  JACEK PIELECHA, Politechnika Poznańska
 • prof. zw. dr hab. inż. Andrzej KOLASA, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jarosław MIZERA, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Leonard RUNKIEWICZ, Instytut Techniki Budowlanej
 • prof. dr hab. inż. Marek CAŁA, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Anatoly GURINOVICH – National Technical University (Białoruś)
 • prof. dr hab. inż. Boris V. GUSEV – Rosyjska Akademia Inżynierii (Rosja)
 • prof. zw. dr hab. inż. Walery JEZIERSKI – Tamborski Państwowy Uniwersytet Techniczny (Rosja)
 • prof. dr hab. inż. Sergei LEONOVICH – National  Technical University (Białoruś)
 • prof. dr hab. inż. Rashid MANGUSHEV – Petersburg University (Rosja)
 • prof. dr hab. inż. Sergii MYKYTENKO –  Narodowy Techniczny Uniwersytet (Ukraina)
 • prof. dr hab. inż. Viktar TUR – Brest State Technical University (Białoruś)
 • prof. dr. hab. inż. Jozef ŽIVČÁK – Techniczny Uniwersytet w Koszycach (Słowacja)
 • prof. dr inż.  Andrzej S. NOWAK – Auburn University (USA)
 • płk prof. dr hab. inż. Michał KĘDZIERSKI, Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr hab. Szymon MITKOW, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk rez. dr hab. Adam RADOMYSKI, prof. LAW, Lotnicza Akademia Wojskowa
 • dr hab. inż. Artur RUSOWICZ, prof. Ucz., Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Jerzy OBOLEWICZ, prof. IBOA, Politechnika Białostocka
 • dr hab. inż. Maciej DUTKIEWICZ, prof. Ucz., Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • dr hab. inż. Stanisław KACHEL, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr hab. inż. Maciej MAJOR, prof. PCz., Politechnika Częstochowska
 • dr hab. inż. Agata DUDEK, prof. PCz., Politechnika Częstochowska
 • dr hab. inż. Marcin KNAPIŃSKI prof. PCz., Politechnika Częstochowska
 • dr hab. inż. Michał SZOTA, prof. Ucz., Politechnika Częstochowska

PATRONAT MEDIALNY

Patronat medialny Konferencji objęły czasopisma naukowo-techniczne: 

 • Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
 • Modern Engineering
 • Materiały Budowlane
 • Safety & Defense
 • Przegląd Techniczny
 • Rzeczoznawca
 • Biegły Sądowy
 • Portal Kujawsko-Pomorski
 • Szkło i Ceramika

WOLNY SŁUCHACZ – IV Międzynarodowa Konferencja N-T PIBOA

Uczestnictwo w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych w charakterze Wolnego Słuchacza jest kierowane przede wszystkim do studentów, którzy za szczególne osiągnięcia naukowe zostali wyróżnieni przez swoich opiekunów naukowych i otrzymali zaproszenie uczestnictwa oraz innych osób związanych z działalnością społeczną FSNT NOT.

Udział z takim zaproszeniem jest całkowicie bezpłatny i daje możliwość:

– udziału w obradach Konferencji
– wymiany swoich doświadczeń z przedstawicielami świata nauki,
– uczestnictwa w wystąpieniach firm sponsorskich,
– otrzymania zaświadczenia potwierdzającego udział w Konferencji,
– korzystania z oferty wystawców prezentujących swoje materiały na stoiskach zewnętrznych.

Nie obejmuje natomiast:

– otrzymania pakietu materiałów konferencyjnych,
– publikacji artykułów,
– obiadu,
– udziału w uroczystym bankiecie.

Udział w charakterze WOLNEGO SŁUCHACZA musi być potwierdzony telefonicznie (+48 533 485 445) lub e-mailowo (psribs@psribs.pl)

 

TERMINARZ I OPŁATY

Do  30.04.2021 – zgłoszenie udziału i nadesłanie streszczeń referatów w języku polskim i angielskim zawierające imiona i nazwiska autorów, miejsce ich zatrudnienia, tytuł referatu oraz treść nieprzekraczającą objętości 1 strony A4

Do  21.05.2021 – powiadomienie autorów o przyjęciu zgłoszo­nego referatu i przekazanie wymagań redakcyjnych.

Do 25.06.2021 – przesłanie przez autorów pełnego tekstu referatu i dokonanie opłaty za uczestnictwo w Konferencji.

Do 30.08.2021 – ostateczna kwalifikacja referatów, ustalenie szczegółowego programu Konferencji.

Koszt Konferencji:  500 zł/os. – cena zawiera:

– koszt uczestnictwa w dwudniowej Konferencji

– publikacja jednego artykułu w monografii naukowej konferencyjnej

– uczestnictwo w uroczystej Gali w dniu 14.10.2021

 

Koszty publikacji w czasopismach punktowanych z listy MEiN będą płatne dodatkowo w zależności od czasopisma (szczegółowe dane dotyczące publikacji zostaną przesłane do końca maja 2021).