Projekt „ZAWODOWCY – program doskonalenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach” realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4- Kształcenie zawodowe,

W ramach projektu wsparciem zostanie objęta szkoła zawodowa, tj. Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach ( 50 uczniów) i 10 nauczycieli kształcenia zawodowego uczących w ww. szkole.

Celem głównym projektu jest podniesienie do grudnia 2019r poziomu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  50 uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach.

Główne działania w projekcie:

  • Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych zwiększających ich szanse na rynku pracy
  • Staże zawodowe dla uczniów u pracodawców
  • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów
  • Kursy doskonalące dla nauczycieli kształcenia zawodowego
  • Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne

Projekt realizowany jest od 1.01.2019r – 30.12.2019r na terenie województwa lubelskiego.

Wartość projektu: 630 400,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 535 840,00  zł