Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (OW SIMP) jest dobrowolną, demokratyczną, samorządną i pozarządową organizacją, działającą na rzecz użyteczności społecznej i pożytku publicznego o celach niezarobkowych, zrzeszająca inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych.

Terenem działalności OW SIMP jest obszar miasta stołecznego Warszawy oraz tereny województwa Mazowieckiego, na których powstają podstawowe jednostki organizacyjne i jednostki terenowe działalności gospodarczej Oddziału. Siedzibą władz Oddziału Warszawskiego SIMP jest m. st. Warszawa.

OW SIMP posiada osobowość prawną, wpisy jest w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz jest uprawniony do prowadzenia samodzielnie działalności merytorycznej, organizacyjnej i gospodarczej. Oddział Warszawski SIMP utrzymuje z władzami SIMP związki organizacyjne na podstawie statutu SIMP oraz na podstawie innych szczegółowych przepisów regulujących samodzielność formalno-prawną Oddziału.

Cele OW SIMP :

  • inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej w zakresie wymienionym w paragrafie 2 statutu oraz popularyzowanie ich twórców
  • szerzenie wiedzy i kultury technicznej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych swych członków
  • rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych
  • ochrona zawodu i interesów zawodowych członków
  • dbanie o przestrzeganie przez członków etyki zawodowej
  • troska o zabytki techniki i kultury polskiej
  • propagowanie idei humanizacji techniki
  • reprezentowanie swych członków przed organami administracji państwowej i samorządowej.

    Zapraszamy do współpracy !