Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów Techników i Mechaników Polskich razem z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego oraz Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej jest organizatorem III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, która odbędzie się 19-20 września 2019 r.

INFORMACJE O KONFERENCJI

WERSJA POLSKA Informacja o III PIBOA Wrzesień 2019

ENGLISH INFORMATION III Conference PESAO_September 2019

INFORMATION EN FRANÇAIS III Conférence PGSOA_Septembre 2019

 

Przedmiotem Konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w  procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka.

Celem Konferencji jest przedstawienie:

 • praktycznych aspektów teorii inżynierii bezpieczeństwa obiektów;
 • stosowanych metod projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa;
 • kierunków rozwoju technologii tworzenia bezpiecznych obiektów;
 • metod technicznej diagnostyki bezpieczeństwa obiektów stosowanych
  w procesie ich projektowania, wykonaw­stwa i eksploatacji;
 • zagadnień bezpieczeństwa obiektów w przepisach prawa oraz potrzeb
  i kierunków ich nowelizacji;
 • ekonomicznych aspektów inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

W Konferencji weźmie udział około 250 -300 uczestników reprezentujących uczelnie wyższe, ośrodki naukowo – badawcze oraz firmy związane z problematyką bezpieczeństwa. W ramach konferencji wygłoszone zostaną  referaty problemowe (zamówione przez organizatorów) oraz wybrane referaty zgłoszone przez uczestników. Wybrane referaty, po ocenie przez recenzentów zostaną opublikowane w międzynarodowej monografii naukowej.

Udział w Komitecie Honorowym potwierdziło 19 rektorów wyższych uczelni technicznych z całej Polski. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Honorowego objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt. Patronat Honorowy objęły szacowne instytucje państwowe oraz znane firmy. Patronat Medialny sprawują czasopisma naukowo-techniczne.

W ciągu dwóch dni przewidziane są interesujące wystąpienia poruszające aktualne tematy związane z bezpieczeństwem nowoczesnych technologii, konstrukcji, bezpieczeństwem energetycznym, pożarowym i prefabrykacji.

Patronat Honorowy objęli:

 • Główny Urząd Miar
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 • Instytut Techniki Budowlanej
 • Instytut Lotnictwa
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
 • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej
 • Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
 • Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej
 • Warszawski Dom Technika
 • PGE Dystrybucja S. A.
 • TETRA PAK Sp. z o. o.
 • Rada Stołeczna Naczelnej Organizacji Technicznej
 • NOT FSNT Rada w Lublinie
 • FSNT NOT Rada Regionalna w Ostrołęce
 • NOT FSNT Rada w Tarnowie
 • Wrocławska Rada FSNT NOT
 • Prezes Śląskiej Rady NOT FSNT w Katowicach p. Włodzimierz Kulisz
 • Prezes FSNT NOT Rada w Poznaniu p. Kazimierz Pawlicki
 • FSNT NOT Rada Toruńska
 • Krakowska Rada FSNT NOT
 • Rada FSNT NOT „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy

Komitet Honorowy PIBOA

Komitet Naukowy PIBOA

Patronat medialny konferencji objęły czasopisma naukowo-techniczne: 

 • Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych,
 • Modern Engineering,
 • Materiały Budowlane
 • Safety & Defense,
 • Przegląd Techniczny,
 • Rzeczoznawca
 • Biegły Sądowy,
 • Portal Kujawsko – Pomorski,
 • Szkło i Ceramika

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr inż. arch. Adam BARYŁKA

Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Naukowych

Dr hab. inż. Artur RUSOWICZ, prof. PW – Politechnika Warszawska, OW SIMP

Wiceprzewodniczący ds. kontaktów międzynarodowych

Dr inż. Jerzy OBOLEWICZ – Politechnika Białostocka,

Dr inż. Elena KISEL – Brest State Technical University (Białoruś)

Mgr inż. Paweł STATKEVICZ – National  Technical University (Białoruś)

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

Dr inż. Andrzej GRZEBIELEC – Politechnika Warszawska

Dr inż. Tomasz KOŚCIELECKI – OW SIMP

Dr inż. Bartłomiej PIEŃKO – WAT

Mgr inż. Leszek BARANOWICZ – SITPMB

Artur GRUSZEWSKI – CRB

Sekretariat Konferencji

Anna KRAUZE, Małgorzata BOGDANIUK

Terminarz:

Do 31.05.2019 – zgłoszenie udziału i nadesłanie streszczeń referatów w języku polskim i angielskim zawierające imiona i nazwiska autorów, miejsce ich zatrudnienia, tytuł referatu oraz treść nieprzekraczającą objętości 1 strony A4 pocztą elektroni­czną na adres:  owsimp_konferencja@wp.pl.

Do 17.06.2019 – powiadomienie autorów o przyjęciu zgłoszo­nego referatu i przekazanie wymagań redakcyjnych.

Do 30.06.2019 – przesłanie przez autorów pełnego tekstu referatu i dokonanie opłaty za uczestnictwo w Konferencji.

Do 15.07.2019 – ostateczna kwalifikacja referatów, ustalenie szczegółowego programu Konferencji.

Koszt konferencji:  550 zł – cena zawiera:

 • koszt uczestnictwa w dwudniowej Konferencji
 • publikacja jednego artykułu w recenzowanej monografii naukowej
 • uczestnictwo w uroczystej Gali w dniu 19.09.2019 r.

Opłaty za udział w konferencji n-t należy dokonywać do dnia 31.07.2019 na podany adres organizatora:

Oddział Warszawski SIMP, Czackiego 3/5, 00 – 043 Warszawa

Numer konta 41 1020 1156 0000 7002 0007 5135

z dopiskiem „III Konferencja Naukowo-Techniczna ” i podaniem danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).

UWAGA! PODCZAS KONFERENCJI MOŻLIWE BĘDZIE ODBYCIE DODATKOWO PŁATNYCH KURSÓW I SZKOLEŃ W ZAKRESACH:

 • Szkolenia dla osób zainteresowanych uzyskaniem państwowych kwalifikacji w zakresie eksploatacji lub/i dozoru grup 1,2,3. Po szkoleniu można będzie przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją numer 614 powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki działającą przy Oddziale Warszawskim SIMP.
 • Szkolenie dla pracodawców pełniących obowiązki służby BHP. Jest to szkolenie dla pracodawców, którzy na podstawie art. 237 [11] § Kodeksu Pracy będą wykonywali w swoim zakładzie zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie zostanie zakończone egzaminem.
 • Szkolenie dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień rzeczoznawcy ds. wyceny maszyn urządzeń i pojazdów.

Komunikat 3
– WOLNY SŁUCHACZ III Międzynarodowej Konferencji N-T PIBOA

Uczestnictwo w III Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych w charakterze Wolnego Słuchacza jest kierowane przede wszystkim do studentów, którzy za szczególne osiągnięcia naukowe zostali wyróżnieni przez swoich opiekunów naukowych i otrzymali zaproszenie uczestnictwa oraz innych osób związanych z działalnością społeczną FSNT NOT.

Udział z takim zaproszeniem jest całkowicie bezpłatny i daje możliwość:

– udziału w obradach Konferencji w dniach 19-20.09.2019 r.
– wymiany swoich doświadczeń z przedstawicielami świata nauki,
– uczestnictwa w wystąpieniach firm sponsorskich,
– otrzymania zaświadczenia potwierdzającego udział w Konferencji,
– korzystania z oferty wystawców prezentujących swoje materiały na stoiskach zewnętrznych.

Nie obejmuje natomiast:

– otrzymania pakietu materiałów konferencyjnych,
– publikacji artykułów,
– obiadu,
– udziału w uroczystym bankiecie.

Udział w charakterze WOLNEGO SŁUCHACZA musi być potwierdzony telefonicznie (+48 22 827 02 44) lub e-mailowo (owsimp_konferencja@wp.pl) do dnia 12.09.2019 r.

Komunikat 2
– PLAN III Międzynarodowej Konferencji N-T PIBOA

Komitet Organizacyjny zakończył pracę nad planem III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, która odbędzie się w dniach 19 – 20 września 2019 r. w Warszawskim Domu Technika NOT ul. Czackiego 3/5.  Zapraszamy do zapoznania się z planem i tematyką wystąpień.

Plan Konferencji PIBOA 2019_DO POBRANIA

Komunikat 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA Konferencja PIBOA 2019