Nominacja Prezesa OW SIMP na stanowisko Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w MRPiT

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0
Z wielką przyjemnością informujemy, że Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Adam Baryłka na wniosek Wicepremiera, Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w dniu 27 kwietnia 2021 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Składamy Panu Prezesowi gratulacje, życząc wytrwałości i dalszych sukcesów oraz rozwoju zawodowego.

 

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii odpowiada za:

 1. przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego;
 2. prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem do obrotu lub udostępnianiem na rynku wyrobów budowlanych;
 3. prowadzenie spraw dotyczących przepisów techniczno-budowlanych, w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w szczególności dotyczących upoważnień w sprawach odstępstw od ww. przepisów;
 4. prowadzenie spraw geodezji i kartografii;
 5. koordynację działań związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej;
 6. realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER), dotyczących usprawnienia procesu inwestycyjno-budowlanego;
 7. prowadzenie spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2018 r., związanych z wykonywaniem zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa jako organu odwoławczego, w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę dotyczącym terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
 8. prowadzenie nadzoru nad samorządem zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa;
 9. rozpatrywanie skarg i wniosków z zakresu budownictwa;
 10. prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa nad:
  – Głównym Geodetą Kraju,
  – Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
  – Instytutem Geodezji i Kartografii,
  – Instytutem Techniki Budowlanej;
 11. obsługę Zespołu Trójstronnego do spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej oraz reprezentowanie ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa na posiedzeniach Rady Wyrobów Budowlanych;
 12.  prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem w budownictwie narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych, w tym metodyki Building Information Modeling;
 13.  prowadzenie praktycznego informatora dla inwestorów w zakresie prawa budowlanego w formie dedykowanej strony internetowej https://budowlaneabc.gov.pl/.

 

W imieniu Pana Prezesa Adama Baryłki serdecznie dziękujemy za otrzymane listy gratulacyjne.

KRIA RP_Gratulacje Krajowa Rada Spółdzielcza_Gratulacje PZIITB_Gratulacje THERO INSTAL_Gratulacje