SEKCJA ds. ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

przy Oddziale Warszawskim SIMP

 


Sekcja jest przedłużeniem działalności Sekcji Przemysłu Drobnego i Usług powstałej w latach 1956-1957.
Nazwę i program dostosowano do nowych warunków gospodarczych.

Program działalności Sekcji:

 • Uczestniczenie w życiu Stowarzyszenia poprzez współdziałanie z innymi sekcjami i innymi jednostkami SIMP, zwiększając integrację Członków stowarzyszeń, realizujšc podstawowe zadania statutowe wraz z promowaniem rozwoju obszaru naukowo technicznego działalności SIMP,
 • nawiązywanie kontaktów i współpraca członków Sekcji z małymi i średnimi przedsiębiorstwami w celu zwiększenia rozwoju ich działalności gospodarczej poprzez wdrażanie 'nowoczesności', wykorzystując wiedzę zrzeszonych w Sekcji specjalistów oraz ich dorobek naukowo-techniczny,
 • nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami rzšdowymi, samorządami i ośrodkami naukowo technicznymi organizacjami, które realizują zadania na rzecz MiŚP, celem zwiększenia środków na rozwój MiŚP,
 • świadczenie usług informacyjno doradczych dla MiSP i ew udział naszych specjalistów w podejmowanych tematach (projektach) w zakresie techniczno-organizacyjnym i ekonomicznym. ,
 • promowanie rozwoju MiŚP poprzez integrację przedsiębiorstw, wspólne działania określające kierunki działań, pomoc w szybkim dostępie do środków finansowych oraz nowoczesnej techniki i technologii,
 • promowanie pozytywnych cech działania Sekcji i SIMP zapraszając młodych inżynierów i techników oraz Przedsiębiorców do członkostwa w Sekcji.
 • Urzeczywistnianie programu Sekcja realizuje min. we współpracy z:

  • Centralnym Związkiem Rzemiosł, Izbą Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Warszawie,
  • Krajowym Systemem Usług (jednostką podległą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości),
  • Politechniką Warszawską - Zakład Inżynierii Produkcji,
  • Ośrodkiem Transferu Innowacji przy instytucie Mechaniki i Konstrukcji w Warszawie,
  • Ośrodkiem Szkoleń i Ekspertyz przy Oddziale Warszawskim SIMP,
  • Centrum Innowacji przy Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie,
  • indywidualnymi osobami posiadającymi dorobek naukowy i patentowy.

  Sekcja realizując program podejmuje obecnie działania związane z promowaniem realizacji tematów z obszaru tzw. "komercjalizacji techniki i technologii" tj. wybór tematów z prac badawczo-rozwojowych możliwych do wdrożenia i rekomendacja ich wśród małych przedsiębiorstw pragnących wdrażania nowoczesności, szczególnie wyrobów, technologii, modernizacji zakładu.
  Sekcja zainicjowała i dokonała wstępnego rozpoznani dwóch autorskich patentów naszego członka prof. doc. Włodzimierza Chomczyka: "Suszarka do owoców i warzyw" i "recytling opon". Tematy ze względu na istotę nowoczesności technologii i ekologiczny charakter po wstępnym rozpoznaniu mają sens promowania szczególnie do wykorzystania w infrastrukturze ekologicznej, a także próbą ew. uruchomienia produkcji w średnim przedsiębiorstwie.
  Przewiduje się w programie również organizowanie spotkań i konferencji i ew. szkoleń, przeznaczonych dla przedsiębiorców nowo zakładających przedsiębiorstwo, aby wskazać zasady postępowania i uniknąć w przyszłości negatywnych skutków niewłaściwego działania.

  Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług.

  Powrót


Copyright 2010 OW SIMP. Wszelkie prawa zastrzeżone.