AKTUALNOŚCI

Oddziału Warszawskiego SIMP

INFORMACJE:
 


Spotkanie
informacyjne
Członków OW


Warszawskie
Dni Techniki


Spotkanie
Wigilijne
OW SIMP


Minione
wydarzenia
OW SIMP

    Walne Zgromadzenie Delegatów
    Oddziału Warszawskiego SIMP


W dniu 15. maja 2018r. w Domu Technika NOT odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Warszawskiego SIMP.
Po powitaniu Gości i Delegatów Prezes OW kol. D. Raczkowski zaproponował kandydatury na Przewodniczących WZD. Przewodniczącym został wybrany kol. E. Misterski a jego zastępcą kol. W. Krzymień.Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć Kolegów, którzy odeszli od nas w tej kadencji.

Na wniosek ustępującego Zarządu Przewodniczący Zgromadzenia zgłosili wniosek, by Prezesem Honorowym OW SIMP został kol. Tadeusz Kurcyk. Zgromadzeni jednomyślnie przyjęli tę propozycję.


Gratulacje i kwiaty dla Honorowego Prezesa OW.

WZD jest okazją do wyróżnień i podziękowań.

Medale "Zasłużony dla Warszawy" wręczyła Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny w Radzie M.St. Warszawy p. Małgorzata Żuber-Zielicz. Wyróżnieni zostali kol. M. Czarnecka i kol. W. Krzymień.

Medale i dyplomy wręczali Sekretarz Generalny SIMP kol. K. Łasiewicki i Prezes OW kol. D. Raczkowski.

Medale z Okazji Jubileuszu 90-lecia SIMP otrzymali: kol. Jacek Augustyn, kol. Andrzej Kolasa, kol. Witold Perkowski, kol. Artur Rusowicz, Kol. Jan Skibiński i kol. Bogdan Wyrzykowski.


Brązową Honorową Odznakę SIMP wyróżnieni zostali kol. Mariusz Rosiak i kol. Sylwester Staniszewski.


Dyplom uznania OW SIMP otrzymali kol. i kol. M. Kożuchowski.


Specjalne podziękowania dla Skarbnika i Dyrektora Biura OW kol. Małgorzaty Czarneckiej.


Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił Prezes OW kol. D. Raczkowskiego.


Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OW odcztytał kol. Leszek Adamski.


Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego przedstawione przez kol. Zdzisława Strzeżysza było bardzo krótkie: do SK nie wpłynęły w tej kadencji żadne sprawy.


Delegaci i nasi Goście.


Głosowanie. Swój głos oddaje kol. K. Niczyporuk.


Głos zabrał Prezes Honorowy OW SIMP kol. T. Kurcyk.


Dyskusja i wnioski. Głos zabrał kol. T. Łaguna.


Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej kol. A. Świerczyński.


Podziękowania i gratulacje dla Prezesów OW SIMP.Wspólne zdjęcie na zakończenie WZD OW SIMPStrona główna


Copyright 2014 OW SIMP. Wszelkie prawa zastrzeżone.